on

Bespreek: Hoe dink julle is die Bybel neergeskryf?

Die boeke van die Bybel is nie almal op presies dieselfde manier geskryf. Sommige boeke het oor eeue ontwikkel terwyl ander vinnig geskryf is.

  • Verhale is vir geslagte lank OORVERTEL voordat dit neergeskryf is. Kern boodskap bly dieselfde!
  • Ooggetuies het gebeure neergeskryf.
  • Sommige boeke is deur een persoon geskryf en weer deur ander mense geredigeer.
  • Sommige boeke is deur groepe geskryf en later deur een persoon geredigeer.

 

Bespreek die volgende vraag in die groep – Maak dit saak op watter manier die boeke geskryf is?

Nee, want ons glo dat die Heilige Gees deurentyd betrokke en in beheer was by die proses/ totstandkoming van die Bybel.

 

Bespreek: Hoekom is daar net 66 boeke in die Bybel/Kanon soos ons dit vandag ken?

shutterstock_302931590

Die Ou Testament – ons Christelike geloof deel dieselfde GESKIEDENIS EN WORTELS as die Joodse geloof. Vanaf die Skepping af tot by Jesus Christus se geboorte is ons geskiedenis dieselfde. Jesus Christus is die MESSIAS wat God deur die hele Ou Testament aan Israel beloof het om hulle te bevry. In die Nuwe Testament ontdek ons egter dat die Jode Jesus Christus VERWERP het. Daarom het God `n nuwe pad saam met Jesus volgelinge begin stap. Vanuit Jesus se volgelinge het die Christelike geloof en die kerk ontstaan. Die Ou Testament soos ons dit vandag ken, is reeds `n paar EEUE voor Jesus se geboorte deur die Jode aanvaar as hulle heilige boek.

Die Tora (WETTE) is reeds teen die 5de eeu v.C. aanvaar, die Nebiim (PROFETE) is teen die 2de eeu v.C aanvaar EN die Ketubim (GESKRIFTE) is teen die 1ste eeu v.C. aanvaar. Hierdie bundel van 39 boeke is net so in die vroeë kerk aanvaar en gebruik.

Die Nuwe Testament – na Jesus se hemelvaart en die uitbreiding van die kerk, is baie BOEKE EN BRIEWE oor Jesus geskryf, asook oor hoe Christene se lewens moet lyk, wat kinders van die Here moet glo en wat die werk van die kerk was.

Van hierdie boeke wat geskryf is, het DWAALLEER verkondig (bv. dat Jesus nie werklik mens was nie, dat volgelinge enige iets met hulle liggame kan aanvang want dit gaan net oor hulle gees, ens). Die kerk leiers het besef dat `n mens nie kon aanvaar dat enige boek deur die Heilige Gees geïnspireer is en in die kerk gebruik moet word nie.

Die kerkvaders het 3 maatstawwe gebruik waaraan die boeke/briewe moes voldoen, voordat dit in die kerk aanvaar is:

  • APOSTOLIESE OORSPRONG – m.a.w. die boek is deur een van Jesus se dissipels geskryf.
  • Die brief is gerig op die HELE KERK en is reeds deur meeste gemeentes AANVAAR.
  • INHOUD van die brief/boek stem ooreen met ander boeke wat reeds aanvaar is.

 

ATANASIUS, `n kerkvader in die vroeë kerk, het reeds teen 367 n.C. `n lys saamgestel van die 27 boeke wat ons vandag in die Nuwe Testament kry. As gevolg van al die boeke wat dwaalleer verkondig en baie mense deurmekaar gemaak het, het die kerkvaders in 393 n.C. by die Sinode van HIPPO EN in 397 n.C. by die Sinode van KARTAGE, Atanasius se lys van 27 boeke ondersteun.

Wat baie interessant is, is dat hierdie vergaderings nooit werklik besluit het om die getal boeke van die Nuwe Testament te sluit nie. Beteken dit dat indien ons vandag boeke oor Jesus en die vroee kerk ontdek wat aan die bogenoemde vereistes voldoen, dat ons dit ook in die kerk kan gebruik. Een so voorbeeld is die Evangelie van Thomas.

 

Boeke lyste van die Ou en Nuwe Testament:

Ou Testament: Genesis, Eksodus, LEVITIKUS, Numeri, Deuteronomium, Josua, Rigters, RUT, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Konings, 2 Konings, 1 Kronieke, 2 Kronieke, Esra, Nehemia, Ester, Job, Psalms, Spreuke, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremia, Klaagliedere, Esegiël, Daniël, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Miga, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sagaria, Maleagi.

Nuwe Testament: Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Handelinge, Romeine, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense, 1 Tessalonisense, 2 Tessalonisense, 1 Timoteus, 2 Timoteus, Titus, Filemon, Hebreërs, Jakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Judas, Openbaring

%d bloggers like this: